Yaşama Hakkı Nedir 4. Sınıf


Sponsorlu Bağlantılar

(Anayasa, Madde 17):Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Yaşama hakkı, bütün hakların temelidir. Savaş, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde dahi durdurulamaz, yok edilemez.
Temel yaşama hakkı, herkesin doğuştan ve özgürce tüm yaşam haklarını elde etmeyi ve kullanmayı özgürce ve eşit biçimde yaşamasını garanti etmek için tanımlanan temel insan haklarıdır. Bu haklar, tüm insanların anayasa ve yasalara dayanarak sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi alanlarda bireysel olarak eşit olarak yararlanabilecekleri bir dizi temel haklardır. Temel yaşama hakları arasında, terk edilmeyi önlemek için sağlanan temel sağlık, eğitim, barınma, beslenme, çevre ve emeklilik gibi haklar da bulunur.

Özet: Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde çocuklara tanınan haklar; yaşamsal, gelişimsel, korunma ve katılım hakları olarak 4 başlık altında belirtilmektedir. Sınıflandırma, çocukların eğitim, sağlık, beslenme ihtiyaçlarıyla birlikte, istismar ve ihmal risklerinden korunarak, gelişimini desteklemeyi hedeflemektedir.
Çocuk Hakları, her çocuğun insan haklarının tümüne sahip olduğu konusunda dünya çapında kabul gören, uluslararası olarak yasal olarak tanınan bir haklar bütünüdür. Çocuk hakları, hiçbir ayrım gözetmeksizin her çocuğun sahip olduğu temel hakları kapsar. Bu haklar, gelişimlerini destekleyen ve iyi bir yaşam sağlamalarına yardımcı olan sağlıklı, güvenli ve korunaklı yaşamlar yaşamaları için gereken haklara içerir. Bu temel haklar arasında; yaşam hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, barışçıl bir yaşam hakkı ve çocuğun çevresindeki yetişkinler tarafından onaylanan ve korunaklı haklarını kullanma hakkı sayılabilir.

İnsan hakları; tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olmasıdır. Herkes, cinsiyet, ırk, renk,din, dil, yaş, tabiiyet, düşünce farkı, ulusal veya toplumsal köken, zenginlik gibi fark olmaksızın kanun karşısında eşittir.
Insan hakları, insanların temel haklarını koruyan bir konsepttir. Bunlar, her insanın inanca, özgürlüğe, güvenliğe, adalete ve diğer önemli insan haklarına sahip olma hakkıdır. Bunların arasında yargılanmadan önce masumiyeti kabul edilmesi, herkesin eşit olarak muamele görmesi, herkesin rüşvet almama hakkı, özgürlüklerin korunması, ekonomik hakların korunması ve insan onuruna saygı gösterilmesi sayılabilir. Her ülke farklı insan hakları anlaşmalarına imza atarak bu mantık doğrultusunda kendi kurallarını koyabilir.

Sağlık hakkı çeşitli yasalar ve sözleşmelerle koruma altına alınmış bir haktır. Anayasamıza göre Devlet sağlık hizmetlerini herkesin beden ve ruh sağlığını koruyarak hayatını sürdürebileceği şartları sağlamakla yükümlüdür. Bunun için gerekli düzenleme ve denetimleri yapmakla yükümlüdür (Anayasa Md. 56).
Sağlık hakkı, her bireyin fiziksel, zihinsel ve sosyal iyiliğini korumak, kollamak ve geliştirmek için en temel haklardan biri olarak kabul edilir. Sağlık hakkının kapsamı, bireyin kendisine karşı olan sorumluluğu da kapsar. Bu haklar her yaşta ve her insan grubunda eşit olarak geçerlidir. Bu hakkının uygulanmasında herkesin sorumlulukları vardır. Örneğin; çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için gerekli besinleri sağlamak gibi. Sağlık hakkı ile ilgili her 5. sınıf öğrencisinde şunları unutmaması gerekir: • Sağlık hakkına saygı göstermek. • Sağlıklı yaşam tarzı kurmak. • Kendi sağlığını geliştirmek. • Sağlık hizmetlerinden yararlanmak. • Sağlık hizmetlerinin kalitesine uygun biçimde kullanmak. • Sağlık sorunları hakkında bilgi edinmek. • Diğerlerinin sağlık hakkını koruma ve destekleme.

Yaşama Hakkı, kişinin fiziksel varlığının sürdürebilmesinin güvencesini oluşturan insan hakkı.
Yaşama hakkı, insanların yaşamsal özgürlüklerinin temelini oluşturan temel bir haktır. Yani, herkesin hayatını özgürce sürdürme, güvenli ve insanca yaşam hakkına sahip olduğu anlamına gelir. Bu hak, insanların can ve mal güvenliğinden, sağlık hizmetlerine kadar aşağıdaki temel alanlarda korunmalıdır: yaşam, din, ifade, toprak ve diğer özel mülkiyet hakları, hukukun üstünlüğü, maddi refah, egemenlik. Yaşama hakkı her bireyin hak ve özgürlüklerinin korunması için temel bir zorunluluktur ve genel olarak uluslararası insan hakları kurallarının da içinde yer alır.

Yaşama hakkı, bir insanın temel haklarından birisidir. Yaşama hakkı bireyin fiziksel varlığının devam edebilmesi güvencesini meydana getiren insan hakkıdır. Temel hak kelime anlamı olarak; bireylerin herhangi bir işi yapma yetkisine hak adı verilir.
Yaşama hakkı, her insanın doğuştan sahip olduğu insan onuruna layık bir yaşam sürme hakkı olarak tanımlanır. Kişinin bu hakkı her şartta korunması gereken temel bir haktır. Bu hak, kişinin fiziksel, psikolojik, ekonomik ve toplumsal açıdan kendi özgür iradesi ile kendi kararlarını alma yetisine dayalıdır. Her bireyin yaşama hakkına ve sağlıklı yaşama hakkına saygı göstermek yasalar tarafından korunmaktadır. Yaşama hakkının temel amacı insanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşama hakkına sahip olmasıdır.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu ifade edilmektedir. Yaşama, gelişme temel bir özgürlük ve haktır. Önce yaşam vardır ve yaşam ilk özgürlüktür. Bu ilk özgürlüğün somutlaşması da ilk hakkı, yani yaşama hakkını ifade eder.
Çocukların yaşama hakkı, her çocuğun hayatının güvenli, sağlıklı ve gelişmeye uygun koşullarda geçirilmesini güvence altına alan en temel haklarıdır. Her çocuğun insan haklarına saygı gösterilmesi, sağlık ve refah için gerekli güvenceden yararlanma, eğitim, barış ve özgürlüklerin gelişmesi ve korunması gibi hakları kapsamaktadır.