Yaşama Hakkı Nedir


Sponsorlu Bağlantılar

Yaşama Hakkı, kişinin fiziksel varlığının sürdürebilmesinin güvencesini oluşturan insan hakkı.
Yaşama hakkı, insanlara ait olan, doğasından gelen ve herhangi bir nedenle elinden alınamayan temel haktır. Her insan, can güvenliği, bedensel ve duygusal barış ve bütünlük içinde yaşamak hakkına sahiptir. Yaşama hakkı; hayatın insana en kutsal olan hakkı olup, devletin güvence altında olması, temel insan hakları arasında yer almaktadır.

1982 Anayasası'nın 17. maddesinde de, ”Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.
Yaşama hakkı hukuken, her insanın doğumla birlikte sahip olduğu özgürlük ve eşitlik hakkıdır. Yani her insana yaşam hakkı tanınmıştır. Yaşama hakkı, insanın yaşama süresince sahip olduğu özgürlük, eşitlik, güvenlik ve koruma gibi temel hakları belirtmektedir. Örneğin; her insanın yaşama hakkından yararlanma hakkı vardır. Her insanın yaşam hakkının korunmasının İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer uluslararası hukuk dokümanları tarafından garanti altına alındığını bilmek önemlidir.

Özet: Biyolojik ve toplumsal bir varlık olan insanın, birey olarak da bir kişiliği vardır. Bu kişilik hem insani hem de hukuki açıdan bir değer taşır. Bu nedenle yaşama hakkı en temel insan hakkıdır. Bu hak karşısında diğer haklar ikincil haklar konumundadır.
Yaşama hakkı, başka tüm hakların temellerini oluşturan en temel insan hakkıdır. Bir insan bu hakkı olmadan diğer herhangi bir hakkı için mücadele edemez. Bu aynı zamanda bireysel özgürlükler, insani haklar, siyasal haklar ve hukuki hakların korunmasını da sağlar. Yaşama hakkı, uluslararası anlaşmalarla tanınan ve korunan bir hak olduğu için, bir insanın yaşadığı toplumun sözleşmelerine ya da yargı mekanizmalarına göre değişkenlik gösterebilir. Ancak, yaşam hakkının dünya çapında kabul gören ve korunan bir hak olduğu da bir gerçektir.

Yaşama hakkı, bir insanın temel haklarından birisidir. Yaşama hakkı bireyin fiziksel varlığının devam edebilmesi güvencesini meydana getiren insan hakkıdır. Temel hak kelime anlamı olarak; bireylerin herhangi bir işi yapma yetkisine hak adı verilir.
Yaşama hakkı, insanların kendi yaşamlarını özgürce yaşama, hayatta kalma ve onurlu bir varoluş sağlama hakkı olarak tanımlanabilir. insanların doğaya ve diğer insanlara saygıyla yaklaşma ve yaşama haklarına saygı gösterme hakkı da dahil olmak üzere, insanların temel hak ve özgürlüklerini destekler. Her bireyin, can güvenliği ve temel haklarını koruma garantisi altında yaşam hakkına sahip olduğu, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve İnsan Hakları Sözleşmesi'nden hareketle tanınan küresel bir haktır.

Yaşam hakkı olmadan diğer hakların kullanılması mümkün değildir. Yaşama, bireyin en temel hakkı, varoluşunun ve fiziki devamlılığının ilk şartıdır. Bu nedenle “insanın üstün hakkı” olarak yaşam hakkına saygı, bütün diğer hakların kullanılabilmesi için vazgeçilmezdir.
Yaşama Hakkı her yaşayan varlıkların kendi kararlarına saygı gösterilerek rahat bir biçimde yaşamaları hakkıdır. Hayatınızın ve özgürlüğünüzün değerini anlamanız için en önemli haktır. Yaşama hakkı, insanlar arasındaki ilişkileri, toplumsal statüleri ve kişisel birikimleri de dikkate alarak varlığını sürdüren her canlının sahip olması gereken temel bir haktır. Varlığını sürdürmek, özgürce yaşamak ve gelişmek için üzerinde hakların olmadığı her türlü kişisel müdahaleyi ortadan kaldırmayı içerir. Yaşam hakkı, hayatımızın her anında haksız olarak zorlanmamak ve kendi kararlarımızla kendimizi yönlendirmek hakkıdır.

(Anayasa, Madde 17):Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Yaşama hakkı, bütün hakların temelidir. Savaş, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde dahi durdurulamaz, yok edilemez.
Anayasa'nın 2. maddesi, "Herkes yaşama hakkına sahiptir" şeklinde ifade edilmektedir.

Madde 17 – Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.
Madde 10: Herkesin yaşama hakkına sahip olduğu, bu hakka saygı gösterilmesi gerektiği ve bunun ihlal edilmemesi şartıyla herkesin özgürce hayatını idame ettirme hakkına sahiptir.

1982 Anayasası'nın 7. maddesine göre, yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir ve bu yetki devredilemez.
Eşitlik ilkesine dayanarak insan hakları prensibine göre, yaşama hakkı her bireye aittir. Her çocuk ve her yetişkinin, kimliğine, cinsiyetine, sosyal veya ekonomik durumuna, cinsel yönelimine, inancına, diline veya başka bir kimliğe dayalı olmaksızın sahip olma hakkı vardır.