Yaşama Hakkı İhlali Örnekleri


Sponsorlu Bağlantılar

Yaşam hakkı da dokunulmaz haklardan olup, söz konusu hükme dayanılarak savaş eylemlerinden doğan ölüm olayları dışında yaşam hakkına dokunulamayacaktır. İHAS 6. protokolün birinci maddesine göre; “Ölüm cezası kaldırıl- mıştır. Hiç kimse bu cezaya çarptırılamaz ve idam edilemez.”
Yaşam hakkı ihlali, herhangi bir kişinin yaşam hakkını ihlal etmesi anlamına gelir. İnsanların hayatlarıyla ilgili temel haklara ve özgürlüklere saygı duymamaları veya bu hakları reddetmeleri durumunda meydana gelir. Bunlar; insanların eşitlik, özgürlük ve güvenlik haklarının saldırganca çiğnenmesi, kötü muameleye maruz kalmaları, zorla çalıştırılmaları, haksız bir şekilde sürgüne gönderilmeleri veya tecavüz edilmeleri gibi durumlardır. Bu hak ihlalleri genellikle ulusal hukukta ve uluslararası insan hakları kanunlarında “küçük” olarak adlandırılan hak ihlallerine dayanmaktadır. Bu hak ihlalleri insanlar üzerinde ciddi sonuçlara neden olabilir veya insanların daha büyük haklarının çiğnendiklerini belirtebilir.

5- Sınırlandırılamaz. (Sıkıyönetim, savaş, bulaşıcı hastalıklar, nüfus sayımları gibi olağanüstü durumlarda yani insan hayatının söz konusu olduğu durumlarda Yaşama hakkımızın dışındaki diğer tüm haklar sınırlandırılabilir.)
1. Ülkelerin tüm siyasi partilere ve akademisyenlere, tüm vatandaşların hak ettiği bireysel özgürlükleri korumaları ve bunu taahhüt etmeleri. 2. İnsanların dürüst ve özgür seçimlerde katılma hakkına sahip olmaları. 3. Emeğin, kaynakların ve gelirlerin adil bir şekilde dağıtılmasının sağlanması. 4. Kıyım veya herhangi bir cinayetin, cezasız kalmamasını sağlamak. 5. Hasta ve yaşlıların, aile desteğiyle sağlık hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması. 6. Dernekler, sivil toplum örgütleri gibi özgürce faaliyet gösteren örgütlere izin verilmesi. 7. Tüm insanlara eşit olarak evrensel sağlık hizmetlerinin sunulması. 8. Ahlak ve hoşgörülü bir toplumsal ilişki içerisinde insanların yaşamak hakkına sahip olmaları. 9. Cemaatlerin, diğer gruplarla aralarındaki ilişkileri kurma, sosyalleşme ve haklarını ifade etme hakkına sahip olmaları. 10. Cezaevindeki mahkumların, temel hak ve özgürlüklerinden faydalanma hakkına sahip olmaları.

İnsan hakları içinde değer sırası bakımından ilk ve temel olan ya- şama hakkı, kamusal makamlar tarafından öldürülememe ve yaşama yönelik tehlike ve risklere karşı yine kamusal otoriteler tarafından ko- runma hakkını içerir. Kısaca yaşama hakkı öldürülmeme hakkıdır.
Yaşama hakkı sınırlandırılamaz. Bir kişinin yaşam hakkı, insan haklarının temel ilkelerinden biri olarak karşımıza çıkar. Ancak, yasalar sözleşme öncesi olaylarda mali açıdan sorumlu olunmasını gerektirebilir. Bu durumda, kimse mali açıdan sorumlanmadan önceki yaşam hakkına sahip değildir. Yani, mali sorumluluklar gereği herhangi birinin yaşam hakkının sınırlandırılması mümkün olmayabilir.