Yaşama Hakkı Nedir Eodev


Sponsorlu Bağlantılar

Yaşama hakkı, bir insanın temel haklarından birisidir. Yaşama hakkı bireyin fiziksel varlığının devam edebilmesi güvencesini meydana getiren insan hakkıdır.
Yaşama hakkı, her insanın yaşamak ve yaratılış hakkını koruma hakkına verilen bir addır. Yaşam hakkı, hayatın anlamının en temel özüdür ve her insanın, varlığını devam ettirebilme özgürlüğüne sahip olduğu anlamına gelir. Bir kişinin yaşama hakkını korumak, insanların memnuniyetlerini sağlayacak davranış ve kararlar almalarını mümkün kılar. Bu davranışlar, onların fiziksel, psikolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaktan tutun da isteksizliklerinde esneklik göstermekle ilgili olabilir.

Bu nedenle yaşama hakkı en temel insan hakkıdır. Bu hak karşısında diğer haklar ikincil haklar konumundadır. Diğer tüm hak- ların kullanımı ve varlığı bu hakka bağlıdır. Bu açıdan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ( AİHS)'nde, yaşama hakkı dokunulmaz haklar ya da hakların sert çekirdeği olarak kabul edilmektedir.
Yasa, toplumu düzenleyen ve uygulanması zorunlu olan kurallar bütünüdür. Yasalara göre herkesin, belli hak ve özgürlüklere sahip olduğu topluma göre ülkelerin, şehirlerin veya diğer cemaatlerin belirlediği sınırlar içerisinde yaşamasını sağlayan kurallardır. Yasama, yasaların taslağının, yani önermelerin yapılması ve ülkenin yönetiminden sorumlu meclisin üyeleri tarafından gerçekleştirilen süreçtir. Yasa tasarılarının, kamu görevlilerine ve hükümete görevler verdiği bir toplumda, halkın ihtiyaçlarının anlaşılması ve uygun bir şekilde karşılanmasını sağlamak için çalışma prensibi olarak kabul edilir.

Yasama:Kanun yapma demektir. Kanun yapma yetkisi devletimizde TBMM'De. Yürütme:Yasaları uygulama işini yürütme anlamına gelmektedir. Türkiye'de yürütme yetkisi cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar kurulu'na aittir.
"Her bireyin yaşama hakkının özgürce ve adaletli olarak korunmasının temel hak olduğunu kabul etmek."

1982 Anayasası'nın 17. maddesinde de, ”Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.
Yaşama hakkı, her insan için doğum anında başlar. 4. sınıf öğrencileri bile yaşama hakkına sahiptirler.

Yaşama hakkımız annemizin karnından itibaren başlar. Çünkü anne karnında iken bir canlıyız sonuçta canlılarda anne karnında yaşar. Buda bizim yaşama hakkımızdandır.
Yaşama hakkı, her insanın doğuştan kazanmış olduğu temel haktır. Bu hak, insan yaşamına, sağlık ve refah, koruma, özgürlük ve eşitlik gibi unsurları kazandırmaktadır. İnsanların yaşama hakkı olmadan, toplumsal barış, huzur ve özgürlüklerin sağlanamayacağı açıktır. Yaşama hakkı herkes için eşit ve adil olmalıdır. Bu haklar, kişinin inançlarına, düşüncelerine, diline, ırkına, cinsiyetine veya sosyal durumuna göre değişmez. Her vatandaşın, kişisel haklarının korunmasını sürdürmesi için yaşama hakkı vardır. Yaşama hakkının korunması, tüm insanların insani haklarının korunmasını da güvence altına alır.

Yaşam hakkı olmadan diğer hakların kullanılması mümkün değildir. Yaşama, bireyin en temel hakkı, varoluşunun ve fiziki devamlılığının ilk şartıdır. Bu nedenle “insanın üstün hakkı” olarak yaşam hakkına saygı, bütün diğer hakların kullanılabilmesi için vazgeçilmezdir.
Yaşama hakkı, bir insanın yaşamak ve özgürce yaşamak hakkıdır. Bir anayasa yapıcısı tarafından yazılan anayasalar, temel insan haklarının güvence altına alınmasını amaçlar. Bunun için anayasa, devlet tarafından insanlara verilen temel hakları tanımlar. Yaşama hakkı, bu haklar arasındadır ve her insana sağlanmalıdır.

MADDE 17 – Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tâbi tutulamaz.
Yasama, her bir insan veya canlı varlığın yaşamalarına dayanan hayatlarının çoğalmasıdır. Bir örnek olarak, bir insanın sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeye çalışması verilebilir. Bu, sağlıklı beslenmeyi kullanmak, egzersiz yapmak, duygusal yardım almak, çevresiyle ilişkiler kurmak gibi çeşitli faktörlerden geçer.

YASAMA NEDİR? Devleti oluşturan organlardan biri olan yasama organı yasaları yapmak ya da yasaları kaldırmakla yükümlüdür. Yasama organının oluşturduğu yasalar hukuk olarak tanımlanır. Yasama organının terim olarak karşılığı parlamento ya da meclistir.
Yasama, özgürlük anlamına gelen ve bireylerin haklarını kullanarak diledikleri gibi yaşamalarını sağlayan bir durumdur. Bir insanın fiziksel, zihinsel, sosyal, ekonomik, kültürel ve psikolojik olarak uyumlu bir biçimde yaşamasını sağlamak için gerekli olan her türlü alan üzerinde kontrol yetkisine sahiptir. Bir toplumda yaşayabilmek için, yasama odaklı bir yaklaşımla çoğulculuğu ve karşılıklı saygıyı öngören sistemin kurallarına uymak gerekir. Yasama, kişinin yaşamının kalitesini etkileyecek her türlü paylaşılan, öğrenilen, elde edilen, korunan ve üretilen bilgi, beceri ve malzemeler ile ilişkileri de içerir.