2547 Sayılı Kanun Son Hali 2022


Sponsorlu Bağlantılar

Kapsam: Madde 2 – Bu kanun; yükseköğretim üst kuruluşlarını, bütün yükseköğretim kurumlarını, bağlı birimlerini ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar. (Değişik ikinci fıkra: 15/8/2017-KHK-694/44 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/41 md.)
4721 Sayılı Kanun, kadınların iş hayatında eşit haklara sahip olmalarını ve istihdam alanında ayrımcılık yapılmamasını sağlamak amacıyla kadınlara tanınan hakları kapsamaktadır. Kanun, çalışma hayatındaki eşit hakların sağlanmasını ve ücretlerin eşitliğini destekleyerek, kadınların mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, çalışan kadınlara yönelik fiziksel ve cinsel şiddeti ve tacizi önlemeyi de hedeflemektedir. 4721 Sayılı Kanun, hükümlü olarak kadınları kapsamaktadır.

Geçici 83 üncü madde kapsamında kayıt hakkı kazanan tüm öğrenciler yürürlükteki yönetmeliğe tabidirler. Yüksek lisans ve doktora programında ders aşamasında kaydı silinen öğrencilerin intibakları mevcut müfredata göre yapılır. Yeterlik aşamasında kaydı silinmiş öğrencilerin intibakları, yeterlik aşamasına yapılacaktır.
Geçici 83’üncü madde, lisans derecesi için kısa dönem programların kullanımının gözden geçirilmesini ve bu programların uygunluğu açısından değerlendirilmesini sağlamak için Yükseköğretim Kurulu'nun komisyonlar oluşturmasını öngörür. Komisyonlar, mevcut verileri, materyalleri ve yükseköğretim kuruluşlarının sunduğu kursları ve programları kapsamlı bir şekilde inceleyerek kısa süreli programlar hakkında bildirimler yapacaktır.

Bunlar ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.
Araştırma görevlisi olarak eğitiminizin süresi, araştırma alanınıza ve üniversiteye göre değişir. Genel olarak, bir lisansüstü program dahil olmak üzere doktora (Ph.D.) derecesini almak için ortalama 4-7 yıl arasında bir süre gerekir. Peki, arasında yüksek lisans (MLS) derecesi almak için ne kadar sürer? MLS programları genellikle 1-2 yıl sürer ve öğrencilerin çoğu tam zamanlı olarak bitirdikleri programlara veya kalan süreyi part-time olarak tamamladıkları programlara katılır.

Öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler”i ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit ...
Üniversite araştırma görevlileri Üniversiteler Hakkında Kanun ile Kamu Personeli Kanunu'na tabidir.

Önlisans: Ortaöğretime dayalı dört yarı yılı kapsayan ve ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan yani lisans öğretiminin ilk kademesini oluşturan bir yükseköğretimdir.
Üniversite yükseköğretiminin 2 yıllık olmasına izin verilen ülkeler var ancak Türkiye'de bu durum geçerli değildir. Üniversite yükseköğretimi en az 4 yıl sürmektedir ve bu süre tamamlanırsa lisans derecesi alınır.

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 36'ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında yapılan düzenlemeyle doktorasını tamamlamış araştırma görevlilerinin "istekleri halinde" ders verebilmelerine imkan sağlanmıştır.
Teorik olarak, araştırma görevlisi ders vermeye yetkili olabilir. Görevli, üniversite ve/veya akademik bir kuruluş tarafından dersin içeriğini belirliyorsa ve bu dersin programı bir kurum tarafından onaylanmışsa, araştırma görevlisi ders verme yetkisine sahip olabilir.

Madde 35 – Yükseköğretim kurumları; kendilerinin ve yeni kurulmuş ve kurulacak diğer yükseköğretim kurumlarının ihtiyacı için yurt içinde ve dışında, kalkınma planı ilke ve hedeflerine ve Yükseköğretim Kurulunun belirteceği ihtiyaca ve esaslara göre öğretim elemanı yetiştirirler.
Madde, çeşitli özellikleri olan ve dört temel bileşenden oluşan küçük en parçacıklardır. Maddelerden çoğunun atomik yapısı vardır; yani, atoma dayalı yapıları vardır. Bir maddenin özelliğini belirleyen en temel öğesine atom denir. Atomlar küçük kuanta parçacıklarından oluşurlar ve maddelerin tüm özelliklerinin atoma bağlı olduğuna inanılır.

1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 44 üncü maddesinde, azami süreler sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için 2 ek sınav hakkı verileceği belirtilmektedir.
44. Madde: Bu Yasa'nın uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde, Müsteşarlıkça görevlendirilen bir kişi veya bir heyet tarafından mahkeme kararı olmadan denetime tabi tutulmak üzere, müracaatçıyla ilgili taraf arasında adaletli bir anlaşma getirilmesi Sağlanır. Anlaşmanın her iki tarafın haklı taleplerini kapsayacak şekilde düzenleneceği hükme bağlanır.